REGULAMIN 

Sklepu Psi Zakątek

Regulamin sklepu internetowego www.psizakatekborowiec.pl 

 

 1. Postanowienia ogólne

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu oświadcza, iż uzyskała zgodę przedstawiciela ustawowego na zawarcie umowy, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca zakupów na www.psizakatekborowiec.pl .

Sprzedawca – osoba fizyczna, wydawca książki, dokonujący sprzedaży Moje życie w stadzie w formie działalności niezarejestrowanej. 

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Towarów, określające rodzaj i liczbę Towaru.

Umowa - umowa sprzedaży towarów w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, za pośrednictwem Serwisu;

2. Działalność Sprzedawcy jest skierowana do użytkowników indywidualnych i odbywa się zgodnie z obowiązującym prawem w ramach handlu detalicznego. W przypadku powzięcia wątpliwości co do detalicznego charakteru zamówienia Sprzedawca może wstrzymać realizację zamówienia do czasu wyjaśnienia i/lub anulowania zamówienia z przyczyny ustalenia innego niż detaliczny charakteru zamówienia. Zamówienia hurtowe mogą być realizowane po indywidualnym ustaleniu ze Sprzedawcą.

3. Klient dokonuje zamówienia poprzez wybór jednej lub kliku pozycji Towarów zamieszczonych na stronie internetowej Serwisu, prawidłowe wypełnienie elektronicznego formularza zamówienia oraz wysłanie Sprzedawcy formularza zamówienia poprzez Serwis.

4. Zamówienie będzie uznane za prawidłowo złożone, gdy w formularzu zamówienia wskazane zostaną dane identyfikujące Klienta, w szczególności: imię, nazwisko, adres dostawy, nr telefonu i adres poczty elektronicznej (e-mail). Wybór danego rodzaju dostawy może wiązać się z koniecznością podania polskiego numeru kontaktowego dla celów odbioru zamówienia.

5. Zamówienie zostanie wysłane w ciągu 3 dni od daty otrzymania wpłaty na konto w formie przelewu lub metodą blik na numer telefonu. Nie ma możliwości wysyłki towaru za pobraniem. 

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zamówienia w przypadku, gdy podane przez Klienta informacje są niepoprawne lub nie można ich zweryfikować, a brak tych informacji skutkowałby niemożnością realizacji zamówienia.

7.  Sprzedawca jest osobą fizyczną więc wystawia na prośbę klienta jedynie rachunek. Nie ma możliwości wystawienia faktury VAT. 

8.  Sprzedający nie jest przedsiębiorcą, więc zwrot zakupu może nastąpić jedynie za zgodą sprzedającego.

 

 1. Potwierdzenie i weryfikacja zamówień
 1. Poprawnie złożone zamówienie potwierdzane jest za pomocą zwrotnej wiadomości wysyłanej na adres e-mail Klienta.
 2. Sprzedawca zawiadamia Kupującego niezwłocznie o niemożności realizacji zamówienia w terminie przewidzianym w Regulaminie z uwagi na brak towaru lub zamówionej ilości towaru w magazynie Sprzedawcy. Sprzedawca zawiadamia Kupującego telefonicznie lub w drodze e-mail proponując inny termin realizacji zamówienia nie dłużej niż do 14 dni roboczych. Kupujący może nie zaakceptować propozycji Sprzedawcy w zakresie nowego terminu realizacji zamówienia. W takim przypadku żadna ze stron nie będzie podnosić wobec siebie żadnych roszczeń z tytułu braku realizacji zamówienia, a Sprzedawca zwraca Kupującemu otrzymaną od niego sumę pieniężną.
 3. W przypadku trwałej niemożności realizacji zamówienia z uwagi na brak dostępności Towaru Sprzedawca powiadamia o tym niezwłocznie Kupującego. W takim przypadku żadna ze stron nie będzie podnosić wobec siebie jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku realizacji zamówienia, a Sprzedawca zwraca Kupującemu otrzymaną od niego sumę pieniężną.
 4. Zasady wynikające z ust. 2 i 3 powyżej stosuje się odpowiednio w zakresie niemożności realizacji części zamówienia Klienta, przy czym w pozostałej części Sprzedawca zamówienie realizuje na zasadach wynikających z Regulaminu.
 5. Realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu przez Sprzedawcę płatności, z zastrzeżeniem wyjątku w postaci wyboru przez Klienta opcji odbioru osobistego towaru i tym samym płatności na miejscu.

 

 1. Ceny oraz opłaty należne za dostarczenie zamówienia
 1. Ceny towarów znajdujących się w ofercie serwisu internetowego psizakatekborowiec.pl  wyrażone są w złotych polskich oraz są cenami brutto, co oznacza, że zawierają wliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w chwili złożenia zamówienia.
 2. Cena podana na stronie internetowej Serwisu jest ceną wiążąca dla Klienta oraz Sprzedawcy w momencie złożenia przez Klienta zamówienia.
 3. Klient ponosi za pośrednictwem Sprzedawcy koszt dostawy zamówienia do Klienta na rzecz podmiotu dokonującego takiej dostawy. Aktualna tabela zawierająca informacje o kosztach i terminach dostawy dostępna jest na punkcie niniejszego Regulaminu: Sposoby, koszty i terminy dostawy.
 4. Koszt dostawy dokonywanej na terenie Polski będzie doliczany do wartości zamówienia. W przypadku wielości pozycji zamówienia koszt dostawy będzie uwzględniany dla każdej pozycji na rachunku proporcjonalnie do cen towarów.
 5. W przypadku złożenia przez Klienta zamówienia poza terenem Polski koszty dostawy ustalane są indywidualnie. W takim przypadku Sprzedawca informuje Klienta w formie elektronicznej (mail) koszt dostawy mając na uwadze obowiązujące w tym zakresie taryfy przewoźników oraz gabaryt zamówienia.
 6. Zamówienie zostaje zrealizowane po zaakceptowaniu przez Klienta kosztów dostawy.

 

 1. Sposoby, koszty i terminy dostawy.
 1. Dostawa zamówionego przez Klienta towaru odbywa się zgodnie ze sposobem wskazanym przez Klienta w elektronicznym formularzu zamówienia (w szczególności za pośrednictwem Poczty Polskiej).
 2. Wybór danego rodzaju dostawy może wiązać się z koniecznością podania polskiego numeru kontaktowego dla celów odbioru zamówienia w związku z funkcjonalnością metod wybranego dostawcy (w szczególności za pośrednictwem Poczty Polskiej).
 3. W przypadku dostawy na adres Klienta, Sprzedający zobowiązuje się do wysłania Klientowi towarów posiadanych w magazynie w terminie od 2 do 3 dni roboczych od momentu weryfikacji zamówienia. Do terminu realizacji nie wlicza się dnia, w którym Sprzedawca przesłał potwierdzenie przyjęcia zamówienia.
 4. Sprzedający zastrzega ponadto, iż czas realizacji na niektóre zamówienia może wynosić od 5-7 dni, przy czym informacja ta będzie zawarta w potwierdzeniu zamówienia.
 5. Do terminu realizacji zamówienia przez serwis www.psizakatekborowiec.pl należy dodać czas dostarczenia przesyłki przez dostawcę wybranego przez Klienta.
 6. Płatności należy dokonać przelewem na konto w terminie 3 dni od złożenia zamówienia
 7. Brak zapłaty w przewidzianym powyżej terminie oznaczać będzie anulowanie zamówienia przez Sprzedawcę.
 8. Koszty dostawy 12 zł (przesyłka pocztowa polecona)
 1. Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy, w tym w szczególności (i) Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U.2017.459 t.j. z dnia 2017.03.02), (ii) Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 t.j. z dnia 2017.03.30).
 2. Wszelkie spory wynikłe z korzystania z Serwisu sprzedaży książki Moje życie w stadzie na www.psizakatekborowiec.pl rozstrzygane będą przed sądem właściwym dla siedziby Sprzedawcy.

VI. Wejście w życie Regulaminu

Regulamin w niniejszym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 01.05.2023 r. i ma zastosowanie do zamówień złożonych w tym dniu i po tym dniu.