REGULAMIN 

Hotelu Psi Zakątek


Regulamin Hotelu Psi Zakątek określa warunki korzystania z usług, w tym przyjęcia, pobytu i opuszczenia przez zwierzę Hotelu mieszczącego się w Borówcu ul. Nad Potokiem 44, 62 – 023.  Dla wspólnego dobra przebywających tam ludzi i zwierząt właściciel (lub inna osoba przekazująca zwierzę pod opiekę) zobowiązany jest do akceptacji regulaminu, jeśli chce, by jego zwierzę korzystało z pobytu w hotelu.

 1. Hotel Psi Zakątek zobowiązuje się otoczyć każde powierzone zwierzę najlepszą możliwą opieką, dbać o jego zdrowie, bezpieczeństwo i dobry nastrój
 2. Przed pozostawieniem zwierzęcia w hotelu właściciel udziela pracownikowi Hotelu Psi Zakątek prawdziwych informacji, dotyczących pozostawianego zwierzęcia.
 3. Do hotelu przyjmowane są zwierzęta zdrowe, posiadające książeczki zdrowia (aktualne szczepienie i odrobaczenie). W przypadku występowania choroby przewlekłej u zwierzęcia należy powiadomić o tym pracownika hotelu w dniu wykonywania rezerwacji.
 4. Hotel Psi Zakątek może odmówić przyjęcia zwierzęcia, które zagraża zdrowiu lub bezpieczeństwu innych, a w szczególności odmówić przyjęcia osobników:
  • agresywnych w stosunku do ludzi lub zwierząt,
  • stwarzających dyskomfort u innych zwierząt w wyniku zbyt natarczywego zachowania,
  • chorych (w tym zapchlonych) w sposób stwarzający groźbę zarażenia innych zwierząt,
  • w kondycji niebezpiecznej dla własnego życia i zdrowia zwierzęcia,
  • bez ważnych szczepień i zabezpieczeń przeciw pasożytom
  • suk podczas cieczki.
 5. Hotel Psi Zakątek może odmówić przyjęcia zwierzęcia z powodu braku miejsca, a także bez podania przyczyny.
 6. Dokonanie rezerwacji odbywa się w przypadku pobytu nowego psa – osobiście lub telefonicznie. Nie dokonujemy rezerwacji ani również nie odpowiadamy na pytania na podstawie wysyłanych wiadomości SMS.
 7. W momencie dokonywania rezerwacji wpłacenie bezzwrotnego zadatku na konto hotelu (dane do wpłaty w zakładce kontakt). Pozostałą kwotę należy uiścić w dniu powierzenia psa. Nie ma możliwości płacenia za wykonane usługi w momencie odbioru psa lub też w innym późniejszym terminie. Wpłata zadatku jest równoznaczna z potwierdzeniem rezerwacji. Bez wpłaty pies nie zostaje wpisany na listę gości hotelu.
 8. Klient dokonując wpłaty zadatku bezwzględnie zobowiązany jest opisać go w sposób poprawny. Jedyna poprawna forma opisu to: imię psa i data rezerwacji np. Kira 13.03-25.03. W innym przypadku  kwota wpłacona na poczet zadatku zostanie zwrócona klientowi na konto, a rezerwacja będzie nieważna.
 9. Po dokonaniu wpłaty zadatku klient jest zobowiązany wysłać sms na numer telefonu hotelu z informacją o dokonanej wpłacie oraz: imię psa i data pobytu.
 10. Konieczne szczepienia, wykonane minimum 2 tygodnie przed przyjęciem psa do hotelu: szczepienie na choroby wirusowe, szczepienie na wściekliznę, odrębne szczepienie na kaszel kenelowy (szczepionką donosową, iniekcyjną lub doustną). Opiekun psa ma obowiązek w momencie powierzenia psa posiadać aktualną kartę szczepień.  W przypadku braku potwierdzenia szczepień w momencie przyjęcia psa hotel ma prawo odmówić usługi hotelowej. 
 11. Właściciel podpisuje umowę, w której zapewnia, że zwierzę jest zdrowe, określa termin przebywania zwierzęcia w hotelu oraz pozostawia kontakt telefoniczny do siebie. W przypadku jeśli zwierzę przyjmuje leki opiekun zobowiązuje się dostarczyć zaświadczenie od weterynarza z zaleceniem oraz dawkowaniem (w przypadku leków psychotropowych) lub oświadczenie opiekuna w przypadku jakichkolwiek innych leków. 
 12. Płatność pozostałą za pobyt w Hotelu Psi Zakątek przyjmuje się w dniu przybycia zwierzęcia do Hotelu. Płatności można dokonać gotówkowo lub metodą BLIK. Płatność kartą nie jest możliwa. W przypadku dokonania płatności przelewem, transakcja musi być zrealizowana w dniu podpisania umowy. 
 13. Właściciel zgadza się na pokrycie ewentualnych kosztów leczenia weterynaryjnego jego zwierzęcia, jeśli zaistnieje potrzeba jego stosowania. Jeśli podczas pobytu psa w Hotelu dojdzie do jakiegokolwiek zdarzenia, które wymaga interwencji weterynarza, obsługa hotelu dołoży wszelkich starań, aby z psem w jak najszybszym terminie dotrzeć na kontrolę weterynaryjną oraz zastosować zalecone leki, które podczas odbioru psa zostaną przekazane opiekunowi. Ponadto jako, że psy bawią się, biegają, szaleją i mogą być narażone na częstsze kontuzje w Hotelu aniżeli w normalnym środowisku funkcjonowania, Hotel nie ponosi  odpowiedzialności finansowej za zdarzenia, które odbyły się podczas pobytu zwierzęcia i nie wynikały one z zaniedbania obsługi Hotelu.
 14. Wszelkie przedmioty, przywiezione ze zwierzęciem mogą ulec zniszczeniu lub zagubieniu i właściciel nie będzie wnosić pretensji związanych z tego tytułu. Zabawki nie są przyjmowane do hotelu.
 15. Hotel nie przyjmuje psów ras uznawanych za agresywne ani psów agresywnych w stosunku do innych zwierząt oraz ludzi.
 16. Po wcześniejszym umówieniu, w miarę dostępności terminów możliwe jest umówienie się na tak zwane zapoznanie. Wizyta zapoznawcza odbywa się w naszym biurze. Podczas wizyty odpowiemy na nurtujące Państwa pytania. Natomiast nie ma możliwości podczas spotkania wprowadzić psa do hotelu, do stada.
 17. Właściciel powinien być świadomy faktu, iż po upłynięciu terminu odbioru zwierzęcia i braku informacji o jego przedłużeniu oraz braku możliwości skontaktowania się z właścicielem przez 7 kolejnych dni, równoznaczne jest z porzuceniem zwierzęcia przez właściciela. Prawne konsekwencje tego zdarzenia będą rozpatrywane na mocy Ustawy o Ochronie Praw Zwierząt z 21.08.1997 roku, która definiuje porzucenie zwierzęcia jako znęcanie się nad nim (art. 6 ust. 1 i ust. 2 pkt. 11) i nakłada na właściciela karę w postaci pozbawienia lub ograniczenia wolności albo grzywny (art. 35 ust. 1), przy czym sąd może zasądzić przepadek zwierzęcia (art. 35 ust. 3) i dalsze losy zwierzęcia reguluje art. 38 przywoływanej ustawy.
 18. Pobyt zwierzęcia w Hotelu Psi Zakątek może zostać przedłużony:
  • po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby przez właściciela
  • jedynie za zgodą Hotelu Psi Zakątek.
 19. Za przedłużenie pobytu zwierzęcia w Hotelu Psi Zakątek pobierana jest standardowa opłata, określona w cenniku.
 20. Doba hotelowa w Hotelu Psi Zakątek rozpoczyna się w momencie przyjazdu i kończy o tej samej godzinie następnego dnia pobytu. Po tym czasie rozpoczyna się kolejna doba.
 21. Opłatę za przedłużenie pobytu po potwierdzeniu jej wysokości przez Hotel Psi Zakątek należy wnieść nie później niż w dniu opuszczenia przez zwierzę Hotelu.
 22. Właściciel może odebrać swoje zwierzę przed upływem ustalonego terminu pobytu po uprzednim poinformowaniu Hotelu Psi Zakątek.
 23. W przypadku skrócenia terminu pobytu wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.
 24. Zwierzę pozostawione w naszym Hotelu otrzymuje minimum dwa posiłki, lub w zależności od indywidualnych potrzeb, ustalanych z właścicielem oraz ma zapewniony stały dostęp do wody.
 25. Zapewniamy spacery oraz wybieg na ogrodzonym terenie hotelu.
 26. Psy przyjmowane są z obrożą. Mogą posiadać smycz oraz mogą posiadać własne legowisko. Opiekun dodatkowo ma obowiązek pozostawić jedzenie, które będzie podawane psu podczas pobytu w Hotelu. Jedzenie należy pozostawić poporcjowane albo z odpowiednią miarką, która umożliwi prawidłowe porcjowanie. Jeśli pies wymaga podawania leków, dodatkowo opiekun podpisuje oświadczenie, w którym zawarte są informacje o częstotliwości i ilości podawanych leków.
 27. Wszystkie dodatkowe usługi (np. usługa weterynaryjna, groomerska) muszą zostać zgłoszone najpóźniej w dniu powierzenia psa do hotelu Psi Zakątek. Usługi te są płatne zgodnie z cennikiem Hotelu Psi Zakątek. Ze względu na zachowanie psa, na warunki logistyczne lub z innych przyczyn, usługi dodatkowe mogą nie zostać zrealizowane.
 28. Usługa taxi może być zrealizowana po zamówieniu jej minimum 3 dni przed planowanym przyjazdem psa do Hotelu. Realizacja tej usługi odbywa się zgodnie z cennikiem zawartym na stronie Hotelu.
 29. Klient, który nie odwołał pobytu psa bądź odwołał go mniej jak 7 dni przed planowanym przyjazdem, jednocześnie zajmując miejsce innemu potencjalnemu klientowi, jest zobowiązany wpłacić 50 % kary umownej (rezerwacja ustna i w postaci wysłanego sms jest umową wiążącą) na poczet dokonanej rezerwacji w trybie niezwłocznym, przyjmując na siebie odpowiedzialność, trzymanego miejsca w hotelu dla swojego psa. W okresie wysokiego obłożenia (czyli: święta, ferie, majówka, wakacje), kiedy rezerwacje są zamknięte czasami na kilka miesięcy na przód, opiekun za odwołanie dokonanej rezerwacji w terminie 30 dni i mniej jest zobowiązany do poniesienia wymienionych kosztów. 

 30. Nieuregulowanie należności za brak odwołania lub zbyt późny kontakt ze strony klienta skutkuje nie przejęciem psa w żadnym innym późniejszym terminie do hotelu. Zasada ta nie dotyczy klientów, którzy w dniu rezerwacji dokonali wpłaty zadatku. 

 31. Właściciel zgadza się na bezpłatne umieszczenie zdjęć lub filmów z udziałem jego zwierzęcia w materiałach ilustrujących działania Hotelu Psi Zakątek, na jego stronie www oraz portalach społecznościowych.
 32. Zdjęcia i filmy z pobytu psów w naszym Hotelu są wysyłane zgodnie z ustaleniami indywidualnymi z opiekunem 2 do 3 razy w tygodniu. Oczywiście na zapytania odnośnie samopoczucia Waszych zwierząt odpowiadamy na bieżąco w miarę Waszych potrzeb. 
 33. Hotel Psi Zakątek nie przyjmuje psów bez wcześniejszej rezerwacji.
 34. Powierzenie i odbiór psa jedynie w godzinach działania hotelu tj. 8.00 – 11.00 oraz 18.00 – 21.00. 
 35. Klient przywożący psa do hotelu po raz pierwszy winien psa dostarczyć w porannym okienku przyjęć, tak aby dać psu cały dzień na oswojenie się z psami i nowymi ludźmi. Takie podejście zdecydowanie zmniejsza poziom stresu u nowego psiaka.
 36. Ze względu na pory karmienia psów w hotelu, psy przywieźć zalecam po posiłku oraz po podaniu leków, jeśli tego wymagają.
 37. Zalecam zapoznanie się z najczęściej zadawanymi pytaniami, w zakładce FAQ.
 38. Właściciel wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 r. o Ochronie danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883 wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji czynności, związanych z usługami, które zamówił w Hotelu Psi Zakątek.
 39. W sprawach, których nie opisuje niniejszy regulamin, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.